Αν και αυτό αποτελεί τροχοπέδη για κάποιες επιχειρήσεις, το μήνυμα των 160 χαρακτήρων είναι πλεονέκτημα για το sms marketing. Το μήνυμα πρέπει να προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ακέραιο καθώς επίσης και ευανάγνωστο από τον παραλήπτη.