Τα παραστατικά καταχωρούνται αυτόματα βάση ημερομηνίας. Με σχετική αναζήτηση εκτυπώνονται στην οθόνη με πλήρη στοιχεία του κάθε συναλλασσομένου.